shopup.com

สถิติ

402701

 สมเด็จย่า ประวัติย่อสมาคม

 

เปตอง  เป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส  ประมาณ 2 พันปีมาแล้ว และเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งทวีปยุโรป เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคณะผู้ก่อตั้งคือ นายศรีภูมิ สุขเนตร นายจันทร์  โพยหาญ  และนายชัยรัตน์  คำนวณเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดปรานมากพระองค์ทรงพระราชทานกีฬาเปตองให้แก่พสกนิกรชาวไทยไว้เพื่อให้ออกกำลังกายและแข่งขัน

พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเปตองเป็นกีฬาที่ดีมีประโยชน์ เล่นง่าย และค่าใช้จ่ายน้อยเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

คลิ๊ก>>อ่านต่อ

  • นายกสมาคมเปตอง

    อดีต - ปัจจุบัน
 

ปี พ.ศ.2519 – พ.ศ.2523 

นายศรีภูมิ  สุขเนตร

ปี พ.ศ.2523 – พ.ศ.2527

นายชัยรัตน์  คำนวณ

ปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2535  

พลโทเอนก  บุนยะถี

ปี พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน

ฯพณฯ พลอากาศตรี

กำธน  สินธวานนท์

คลิป

กิจกรรม

                                  ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสมาคม ปี 2557-2559

 

ลำดับ

 

ชื่อ - นามสกุล

 

ตำแหน่ง

 

1 พลอากาศเอก กำธน   สินธวานนท์ นายกสมาคม
2 นายธรรมนูญ  หวั่งหลี อุปนายกสมาคม
3 นายไกรสีห์  กรรณสูต อุปนายกสมาคม
4 นายสุนชัย  คำนูณเศรษฐ์ อุปนายกสมาคม
5 พลตำรวจโท นิพนธ์  ศิริวงศ์ กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ สุวิทย์  เฑียรทอง กรรมการ
7 นายสุรพงษ์  รงศิริกุล กรรมการ
8 พลอากาศตรี พิชัย  เขม้นจันทร์ กรรมการ
9 นาวาเอก เกษม  พรหมเย็น กรรมการ/ปฏิคม
10 นายถาวร  จำปาเงิน กรรมการ/สิทธิประโยชน์
11 นางศุภนนาฎ  ล้ำเลิศ กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
12 นายณรงค์  กิจอุดม กรรมการ/เทคนิค
13 นายไพฑูรย์  ทิพยชวาล กรรมการ/สมาชิกสัมพันธ์
14 นายดนัย   ทรัพย์สิน กรรมการ/นายทะเบียน
15 นายยรรยง   ประพนธ์พันธุ์ กรรมการ/เหรัญญิก
16 นายชุริน  ภัทรดิลก กรรมการ/เลขาธิการ
 
17 เรืออากาศตรีปรารภ   ทองประเทศ กรรมการ/รองเลขาธิการ

รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร

เรียงตาม :
Engine by shopup.com