shopup.com

สถิติ

402674

 สมเด็จย่า ประวัติย่อสมาคม

 

เปตอง  เป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส  ประมาณ 2 พันปีมาแล้ว และเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งทวีปยุโรป เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยคณะผู้ก่อตั้งคือ นายศรีภูมิ สุขเนตร นายจันทร์  โพยหาญ  และนายชัยรัตน์  คำนวณเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดปรานมากพระองค์ทรงพระราชทานกีฬาเปตองให้แก่พสกนิกรชาวไทยไว้เพื่อให้ออกกำลังกายและแข่งขัน

พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเปตองเป็นกีฬาที่ดีมีประโยชน์ เล่นง่าย และค่าใช้จ่ายน้อยเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

คลิ๊ก>>อ่านต่อ

  • นายกสมาคมเปตอง

    อดีต - ปัจจุบัน
 

ปี พ.ศ.2519 – พ.ศ.2523 

นายศรีภูมิ  สุขเนตร

ปี พ.ศ.2523 – พ.ศ.2527

นายชัยรัตน์  คำนวณ

ปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2535  

พลโทเอนก  บุนยะถี

ปี พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน

ฯพณฯ พลอากาศตรี

กำธน  สินธวานนท์

คลิป

กิจกรรม

                            

                                        สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย

         ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

             ประวัติกีฬาเปตองกีฬาสมเด็จย่า จากอดีต – ปัจจุบัน

 

            เปตอง  เป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส  ประมาณ 2 พันปี  มาแล้ว

และเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งทวีปยุโรป เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2518   โดยคณะผู้ก่อตั้ง  คือ  นายศรีภูมิ  สุขเนตร,  นายจันทร์  โพยหาญ  และนายชัยรัตน์  คำนวณ

เป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงโปรดปรานมากพระองค์ทรงพระราชทานกีฬาเปตองให้แก่ 

พสกนิกรชาวไทยไว้เพื่อให้ออกกำลังกาย และแข่งขัน พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเปตองเป็นกีฬาที่ดี มีประโยชน์ เล่นง่าย

และค่าใช้จ่ายน้อย เป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

           เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลับประเทศไทย

พระองค์ได้ออกเยี่ยมเยียนราษฎรในแหล่งทุรกันดารต่าง ๆ  ทั่วทุกภาคของประเทศโดยมุ่งบำบัดทุกข์  บำรุงสุข

 แก่ราษฎรเป็นสำคัญ เช่น โครงการ พอ.สว. เมื่อเสร็จจากพระราชกรณียกิจในแต่ละวันก็ทรงประทับพักแรมตาม

สถานที่เขื่อนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และทรงใช้เวลาว่างในการเก็บดอกไม้พันธุ์ต่าง ๆ มา

ถนอม และประดับบนกระดาษจัดทำเป็นบัตรอวยพรเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการ  และประชาชนที่ได้เสียสละ

ร่วมบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของพระองค์

          ในปี พ.ศ. 2521 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่เขื่อน

ห้วยหลวง  จังหวัดอุดรธานี  นายจันทร์  โพยหาญ  ผู้ริเริ่มกีฬาเปตองในประเทศไทย  ได้นำอุปกรณ์ลูกเปตองไป

แนะนำการเล่นให้แก่ข้าราชบริพารใกล้บริเวณที่ประทับ พระองค์ทรงทราบ และรับสั่งว่า “พระองค์เคยเล่นกีฬา

ประเภทนี้ตั้งแต่มีพระชนม์มายุได้ 30 กว่าพระชันษา  กีฬาเปตองมีประโยชน์มากให้ทั้งบริหารร่างกายเพื่อให้มี

สุขภาพดี และสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนไทย ขอให้นายจันทร์  โพยหาญ

จงทำหน้าที่ต่อไป  พระองค์จะช่วยส่งเสริม  และเผยแพร่ให้อีกทางหนึ่ง”

 

           ในปี  พ.ศ.2522  ทรงเสด็จที่เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร พระองค์ทรงรับสั่งให้จัดการแข่งขันเปตอง

ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น    โดยให้ข้าราชการ  ทหาร,  ตำรวจ   และประชาชนทุกจังหวัดในภาคนั้น

เข้าร่วมการแข่งขันแบบประเภททีม 3 คน  มีจำนวนทีมแข่งขัน 78 ทีม  ซึ่งพระองค์   และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ก็ทรงได้ร่วมลงทำการแข่งขันฯ ด้วย และนับเป็นการแข่งขันกีฬาเปตองครั้งแรกในประเทศไทย

 

           กีฬาเปตองเริ่มเป็นที่รู้จัก  และนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นตามลำดับทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงช่วยเผยแพร่อย่างต่อเนื่องตามจังหวัดหรือภาคต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงเสด็จ

เยี่ยมราษฎร  พระองค์ท่านก็ทรงให้จัดมีการแข่งขันเปตองขึ้น  และทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน  พระองค์ท่าน

จะทรงร่วมในการแข่งขันทุกครั้ง   ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในการทรงเปตองเป็นที่ยอมรับว่าอยู่ในขั้นดีเยี่ยม

และทุกครั้งที่ทรงลงทำการแข่งขันมักจะเป็นมือเข้าหรือมือแก้เกมพระองค์ทรงโปรดกีฬาเปตองมาก บางครั้งทรง

รับสั่งว่า “เปตองเป็นยาวิเศษสำหรับฉัน” ด้วยเหตุนี้ นักกีฬาเปตองทั่วประเทศไทย จึงให้สมญานามกีฬาเปตองว่า

“กีฬาสมเด็จย่า” 

ประวัติกีฬาเปตอง

เรียงตาม :
Engine by shopup.com